arrow-left
cross

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

INHOUDSOPGAVE

1. WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKINGEN?
2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
3. OP WELKE WETTELIJKE BASIS WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?
4. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT ?
5. HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD ?
6. WIE ZIJN DE BESTEMMELINGEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS ?
7. WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE DEZE UITOEFENEN?
8. WAT ZIJN COOKIES ?
9. HOE CONTACT OPNEMEN MET ONZE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE BESCHERMING VAN GEGEVENS ?
10. WELKE BEVEILIGINGSMAATREGELEN PASSEN WIJ TOE ?
11. WAT TE DOEN OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN VAN DE UPDATES VAN DIT BELEID ?

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING ?
Als uw persoonsgegevens worden verzameld in een boetiek van het netwerk Alain Afflelou is de verantwoordelijke voor de verwerking de entiteit waarvan uw opticien u de identiteit en de gegevens meedeelt.

Als uw persoonsgegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, is de verantwoordelijke voor de verwerking de onderneming ALAIN AFFLELOU BELGIË, B.V., ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer: 0885 723 232, gelegen op de Louisalaan 143, 1050 ELSENE.


2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ ?
Wij moeten de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken :

 • verbindingsgegevens (bijvoorbeeld: IP-adres, verbindingslogboeken);
 • commerciële gegevens (bijvoorbeeld: gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van getrouwheidsacties, prospecties, tevredenheidsenquêtes, statistieken en promoties, promotionele acties);

In de veronderstelling dat uw persoonsgegevens worden verzameld via een formulier krijgt u door middel van een asterisk (*) te zien welke informatie verplicht is. Als er geen asterisk staat dan is de gevraagde informatie niet verplicht.

Alleen de persoonsgegevens die strikt nodig zijn voor de hierna beschreven doeleinden worden verzameld.

3. OP WELKE WETTELIJKE BASIS WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT ?
Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op de volgende wettelijke basis :

 • Voor legitieme belangen
 • Op basis van uw toestemming
 • Met het oog op de naleving van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

4. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT ?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden :

 • statistieken, analyses en metingen van het mediumbereik;

5. HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD ?
Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard zo lang als strikt nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt, in het bijzonder voor het beheer van de commerciële relatie.

Normaal :

 • worden de gegevens m.b.t. uw verbinding, navigatie en verkeer niet langer bewaard dan 1 jaar.

Toch worden uw persoonsgegevens langer bewaard indien wij daartoe verplicht worden door wettelijke en reglementaire verplichtingen.

6. WIE ZIJN DE BESTEMMELINGEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS ?
Uw persoonsgegevens zijn bedoeld voor de volgende personen in functie van de uitgevoerde verwerkingen :

 • Alain Afflelou België, de moederondernemingen en de filialen ervan;
 • de leveranciers en dienstenverstrekkers die betrokken zijn bij de hierboven vermelde doeleinden;
 • de opticiens-brillenverkopers van de boetieks van het merk Alain Afflelou met het oog op de bestelling van producten;
 • de leden van het personeel van de boetieks van het merk Alain Afflelou alleen voor informatie met betrekking tot de relatie met u;

Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen naar een land buiten de Europese Unie. Als dit toch het geval zou zijn, dan verbinden wij ons ertoe om deze overdrachten uit te voeren met naleving van de toepasselijke reglementering of een reglementering die een gepast en soortgelijk niveau van bescherming biedt.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN IN VERBAND MET UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE DEZE UITOEFENEN?
WAT ZIJN UW RECHTEN ?

Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten :

 • recht op toegang;
 • recht op correctie;
 • recht op wissen – dit recht kan worden uitgeoefend indien het niet nadelig is voor de uitvoering van het contract of de naleving van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen;
 • recht op de beperking van een of meer verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • recht op wijziging en/of intrekking op elk willekeurig ogenblik van de toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens die uitsluitend berust op uw toestemming;;
 • recht op verzet tegen een verwerking van uw persoonsgegevens, in het bijzonder met betrekking tot de commerciële prospectie;
 • recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

U heeft ook het recht om de algemene en/of bijzondere richtlijnen te bepalen over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en de manier waarop u wenst dat deze rechten worden uitgeoefend na uw overlijden. In het geval van overlijden dat ons wordt gemeld, worden uw persoonsgegevens gewist, behalve indien ze gedurende een bepaalde tijd bewaard moeten blijven met het oog op onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of gedurende de voorgeschreven wettelijke termijn, en na eventuele melding ervan aan een derde die u mogelijk hebt aangesteld.

Opdat de informatie die wij over u hebben altijd exact zou zijn, raden wij u aan om uw persoonsgegevens regelmatig bij te werken..

HOE UW RECHTEN UITOEFENEN ?

U kunt elk verzoek tot het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens meedelen door ons te contacteren per e-mail : infobe@afflelou.net

U kunt u ook gratis inschrijven op de lijst van verzet tegen telefonische marketing, genaamd “Bel mij niet meer” op de website : https://www.dncm.be

Indien u niet tevreden bent, hebt u ook het recht om zich te wenden tot de ter zake bevoegde overheid: Commissie voor de bescherming van de privacy - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – Tel: 02 274 48 00

8. WAT ZIJN COOKIES ?
Cookies en andere registreerders kunnen worden geïnstalleerd en/of gelezen in uw browser wanneer u de website bezoekt. Meer informatie vindt u in ons beleid inzake cookies op onze website hier.

9. HOE CONTACT OPNEMEN MET ONZE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE BESCHERMING VAN GEGEVENS ?
U kunt onze verantwoordelijke voor de bescherming van gegevens (DPO) contacteren op : DPOcontact@afflelou.net

10. WELKE BEVEILIGINGSMAATREGELEN PASSEN WIJ TOE?
En tant que responsable de traitement, nous prenons toutes les mesures utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données et notamment, empêcher qu’elles soient endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. A cette fin, nous mettons en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles pour garantir un niveau de sécurité adéquat et adapté aux risques. Par ailleurs, nous nous assurons du respect par nos sous-traitants des règles en matière de protection des données personnelles.


11. WAT TE DOEN OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN VAN DE UPDATES VAN DIT BELEID?
Dit beleid zal zeker verder evolueren en mogelijk worden veranderd. In het geval van kleinere veranderingen, wordt het nieuwe beleid online gezet in de specifieke rubriek. In het geval van substantiëlere veranderingen over de doeleinden, houden wij u op de hoogte van de identiteit van de verantwoordelijke verwerker en de uitoefening van uw rechten.